Vedtægter

Vedtægter for foreningen RAMLØSE HUSFLID

 

VEDTÆGTER

 

Vedtægter for foreningen RAMLØSE HUSFLID

 

§1 Navn og hjemsted.

Foreningens navn er ”Ramløse Husflid” med hjemsted i Ramløse

(Gribskov Kommune).

 

§2 Formål.

Foreningens formål er at fremme og udvikle interessen for husflid, samt medborgerskab i lokalsamfundet.

 

§3 Foreningen.

Formålet søges opnået gennem workshops, events og kurser i forskellige husflidsfag for alle aldersgrupper.

 

§4 Medlemmer.

Man kan blive medlem af foreningen på to måder,

•Ved at møde op til et arrangement.

•Via mail til foreningens mail.

Efter 3 gratis prøvegange, skal man tage stilling til, om man ønsker medlemskab af foreningen, og fortsætte med at komme.

Medlemskabet træder i kraft, når betalingen er registeret.

Medlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens økonomi.

 

§5 Optagelseskrav.

Alle med interesse og som vil arbejde for formålsparagraffen.

 

§6 Eksklusion.

Bestyrelsen har mulighed for at ekskludere medlemmer, der modarbejder foreningens formål.

Vedtages ved et flertal i bestyrelsen.

 

§7 Kontingent.

Ved den ordinære generalforsamling skal det årlige kontingent fastsættes.

Deltagergebyr ved arrangementer kan forekomme.

 

§8 Bestyrelsen.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og

sekretær. Formanden indkalder til bestyrelsesmøderne med udsendelse af dagsorden mindst én gang

pr. kvartal. Alle bestyrelsesmedlemmerne kan til enhver tid kræve afholdt bestyrelsesmøder.

Suppleanten/-erne kan deltage i bestyrelsesmøderne, men uden stemmeret.

Der skrives referat af møderne, som udsendes til bestyrelsesmedlemmerne 

og et eksemplar udskrives og arkiveres hos sekretæren.

Det er bestyrelsens opgave at sørge for at foreningens formål overholdes.

 

§9 Tegningsregler.

Bestyrelsen varetager foreningens løbende forretninger. Foreningen tegnes af formanden samt kassereren i fællesskab.

 

§10 Generalforsamling.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed

Bestyrelsen indkalder til generalforsamling, ved annoncering på hjemmesiden, samt pr. e-mail til medlemmerne, mindst 2 uger før dens afholdelse, med angivelse af dagsorden.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før dens afholdelse.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar – marts måned.

Bestyrelsen udarbejder dagsorden, der skal indeholde mindst følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent

3. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens årsberetning.

4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse, samt fremlægger budget til

orientering.

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Indkomne forslag.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og mindst 1 suppleant

8. Valg af revisor og revisorsuppleant.

9. Eventuelt.

Valgperioder:

Bestyrelsesmedlemmerne er på valg hvert 2. år.

Formanden er på valg i lige år.

Kasseren er på valg i ulige år.

Næstformanden er på valg i ulige år.

Revisor vælges for 1 år af gangen.

Suppleanter vælges for 1 år af gangen.

Referat af generalforsamlingen skal være underskrevet af dirigenten og referenten, og udsendes til medlemmerne senest 4 uger efter generalforsamlingen.

 

§11 Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt et flertal af bestyrelsesmedlemmerne, eller 1/3 af medlemmerne skriftligt forlanger det.

Indkaldelse udsendes mindst 2 uger før, med angivelse af dagsorden.

 

§12 Regnskab.

Kassereren fører foreningens regnskab og er ansvarlig for dens midler.

Regnskabet revideres af foreningens revisor og forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

Regnskabet følger kalenderåret.

Flest mulige af foreningens midler opbevares i pengeinstitut.

 

§13 Vedtægtsændringer.

Vedtægterne kan ændres på en generalforsamling med 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer.

 

§14 Opløsning.

Opløsning af foreningen kan kun ske på en rettidigt indkaldt generalforsamling, hvor nedlæggelsen er et selvstændigt punkt på dagsordenen, og hvor mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for nedlæggelsen.

Beslutningen skal bekræftes af 2/3 af de fremmødte medlemmer på en yderligere, rettidigt indvarslet generalforsamling, der tidligst afholdes 14 dage efter den første.

Evt. placering/formidling af overskydende midler og aktiver besluttes på generalforsamlingen.

 

Vedtægterne er revideret og godkendt på Generalforsamlingen 17. marts 2022


Ramløse Husflid
Frederiksværkvej 109
Ramløse
3200 Helsinge

Medlem af Fora