Vedtægter

Vedtægter for foreningen RAMLØSE HUSFLID

 

VEDTÆGTER

 

Vedtægter for foreningen RAMLØSE HUSFLID

 

§1 Navn og hjemsted.

Foreningens navn er ”Ramløse Husflid” med hjemsted i Ramløse (Gribskov Kommune).

 

§2 Formål.

Foreningens formål er at fremme og udvikle interessen for husflid samt medborgerskab i lokalsamfundet.

 

§3 Foreningen.

Formålet forsøges opnået gennem workshops, events og kurser i forskellige husflidsfag for alle aldersgrupper.

 

§4 Medlemmer.

Man kan blive medlem af foreningen på to måder:

•Ved at møde op til et arrangement

•Via mail til foreningens mail

Efter 3 gratis prøvegange, skal man tage stilling til, om man ønsker medlemskab af foreningen, og fortsætte med at komme.

Medlemskabet træder i kraft, når betalingen er registreret.

Medlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens økonomi.

 

§5 Optagelseskrav

Alle med interesse for håndarbejde, og som vil arbejde for formålsparagraffen.

 

§6 Eksklusion

Bestyrelsen har mulighed for at ekskludere medlemmer, der modarbejderforeningens formål.

Vedtages ved et flertal i bestyrelsen.

 

§7 Kontingent

Ved den ordinære generalforsamling skal det årlige kontingent fastsættes.

Deltagergebyr ved arrangementer kan forekomme.

 

§8 Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og

sekretær. Formanden indkalder til bestyrelsesmøder med udsendelse af dagsorden mindst én gang pr. kvartal. Alle bestyrelsesmedlemmer kan til enhver tid kræve afholdelse af et bestyrelsesmøde.

Suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøderne, men har ikke stemmeret.

Der skrives referat efter hvert møde, som udsendes til bestyrelsesmedlemmer, og et eksemplar udskrives og arkiveres hos sekretæren.

Det er bestyrelsens opgave at sørge for, at foreningens formål overholdes.

 

§9 Tegningsregler

Bestyrelsen varetager foreningens løbende forretninger. Foreningen tegnes af formanden samt kassereren i fællesskab.

 

§10 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed

Bestyrelsen indkalder til generalforsamling via hjemmesiden samt annoncer pr. e-mail til medlemmerne mindst 2 uger før generalforsamlingens afholdelse med angivelse af dagsorden.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før dens afholdelse.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i perioden januar – marts måned.

Bestyrelsen udarbejder dagsorden, der skal indeholde mindst følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent

3. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens årsberetning.

4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse samt fremlægger budget til orientering.

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Indkomne forslag.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og mindst 1 suppleant

8. Valg af revisor og revisorsuppleant.

9. Eventuelt.

Valgperioder:

Bestyrelsesmedlemmerne er på valg hvert 2. år.

Formanden er på valg i lige år.

Kasseren er på valg i ulige år.

Næstformanden er på valg i ulige år.

Revisor vælger for 1 år af gangen.

Suppleanter vælger for 1 år af gangen.

Referat af generalforsamlingen skal være underskrevet af dirigenten og referenten og udsendes til medlemmerne senest 4 uger efter generalforsamlingen.

 

§11 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt et flertal af bestyrelsesmedlemmerne eller 1/3 af medlemmerne skriftligt forlanger det.

Indkaldelse udsendes mindst 2 uger før med angivelse af dagsorden.

 

§12 Regnskab

Kassereren fører foreningens regnskab og er ansvarlig for dens midler.

Regnskabet revideres af foreningens revisor og forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

Regnskabet følger kalenderåret.

Flest mulige af foreningens midler opbevares i pengeinstitut.

 

§13 Vedtægtsændringer

Vedtægterne kan ændres på en generalforsamling med 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer.

 

§14 Opløsning

Opløsning af foreningen kan kun ske på en rettidig indkaldt generalforsamling, hvor nedlæggelsen er et selvstændigt punkt på dagsordenen, og hvor mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for nedlæggelsen.

Beslutningen skal bekræftes af 2/3 af de fremmødte medlemmer på en yderligere rettidigt indvarslet generalforsamling, der tidligst afholdes 14 dage efter den første.

Formidling og placering af eventuelle overskydende midler og aktiver besluttes på generalforsamlingen.

 

Vedtægterne er revideret og godkendt på Generalforsamlingen 17. marts 2022Ramløse Husflid
Frederiksværkvej 109
Ramløse
3200 Helsinge

Telefon: 24 67 07 73

Mail: ramlosehusflid@gmail.com


Medlem af Fora