Foreningens vedtægter

Ramløse Husflid hører ind under paraplyorganisationen ”Fora”, som bistår os i forhold til foreningens regler og vedtægter mv.

 

§1 Navn og hjemsted.

Foreningens navn er ”Ramløse Husflid” med hjemsted i Ramløse i Gribskov kommune.

 

§2 Formål.

Foreningens formål er at fremme og udvikle interessen for husflid samt medborgerskab i lokalsamfundet.

 

§3 Foreningen.

Formålet søges opnået gennem workshops, events og kurser i forskellige husflidsfag for alle aldersgrupper.

 

§4 Medlemmer.

Man kan blive medlem af foreningen på to måder:

•Ved at møde op til et arrangement.

•Ved at tilmelde sig via hjemmesiden.

 

Efter 3 gratis prøvegange skal man tage stilling til, om man ønsker medlemskab af foreningen og fortsætte med at komme.

Ved kaffebetaling skal man skrive sig på under medlemmer eller ikke-medlemmer.

Medlemskabet træder i kraft, når betalingen er registeret.

Medlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens økonomi.

 

§5 Optagelseskrav.

Alle med interesse, der vil arbejde for formålsparagraffen.

 

§6 Eksklusion.

Bestyrelsen har mulighed for at ekskludere medlemmer, der modarbejder foreningens formål. Vedtages ved et flertal i bestyrelsen.

 

§7 Kontingent.

Ved den ordinære generalforsamling skal det årlige kontingent fastsættes. Deltagergebyr ved arrangementer kan forekomme.

 

§8 Bestyrelsen.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Formanden indkalder til bestyrelsesmøderne med udsendelse af dagsorden mindst én gang pr. kvartal. Alle bestyrelsesmedlemmer kan til enhver tid kræve afholdelse af bestyrelsesmøder.

 Suppleanten kan deltage i bestyrelsesmøderne, men har ingen stemmeret.

 Der skrives referat af møderne, som udsendes til bestyrelsesmedlemmerne og et eksemplar udskrives og arkiveres hos sekretæren.

 Det er bestyrelsens opgave at sørge for, at foreningens formål overholdes.

 

§9 Tegningsregler.

Bestyrelsen varetager foreningens løbende forretninger. Foreningen tegnes af formanden samt et andet medlem af bestyrelsen i fællesskab.

 

§10 Generalforsamling.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Bestyrelsen indkalder til generalforsamling ved annoncering på hjemmesiden samt pr. mail til medlemmerne mindst 2 uger før dens afholdelse med angivelse af dagsorden.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før dens afholdelse. 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts eller april måned.

 

Bestyrelsen udarbejder dagsorden, der som et minimum skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens årsberetning.
  3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse, samt fremlægger budget til orientering.
  4. Fastsættelse af kontingent.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og mindst 1 suppleant.
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  8. Eventuelt. 

 

Valgperioder:

Bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert 2. år.

Formanden er på valg i lige år.

Kassereren er på valg i ulige år.

Næstformanden er på valg i ulige år.

Revisor vælges for 1 år ad gangen.

Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.

 

Referat af generalforsamlingen underskrives af dirigenten og referenten og udsendes til medlemmerne senest 4 uger efter generalforsamlingen.

 

§11 Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt et flertal af bestyrelsesmedlemmerne eller 1/3 af medlemmerne skriftligt forlanger det. Indkaldelse udsendes mindst 2 uger før med angivelse af dagsorden.

 

§12 Regnskab.

Kassereren fører foreningens regnskab og er ansvarlig for dens midler. Regnskabet revideres af foreningens revisor og forelægges generalforsamlingen til godkendelse. Regnskabet følger kalenderåret. Flest mulige af foreningens midler opbevares i pengeinstitut.

 

§13 Vedtægtsændringer.

Vedtægterne kan ændres på en generalforsamling med 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer.

 

§14 Opløsning.

Opløsning af foreningen kan kun ske på en rettidigt indkaldt generalforsamling, hvor nedlæggelsen er et selvstændigt punkt på dagsordenen, og hvor mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for nedlæggelsen. Beslutningen skal bekræftes af 2/3 af de fremmødte medlemmer på en yderligere rettidigt indvarslet generalforsamling, der tidligst afholdes 14 dage efter den første.

Evt. placering/formidling af overskydende midler og aktiver besluttes på generalforsamlingen.

 

Vedtægterne er rettet i henhold til, hvad der er vedtaget på generalforsamlingen den 13/3-2014.